Kutatótermi szabályzat 

Bevezetés

A Magyar Unitárius Egyház  Magyarországi Egyházkerülete fenntartásában működő Dr. Szent-Iványi Sándor Gyűjtemény részét képező levéltár (a továbbiakban: Levéltár) iratanyagának használatát és kutatótermének működését a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Ltv.), a közlevéltárak és a nyilvános magánlevéltárak tevékenységével összefüggő szakmai követelményekről szóló 27/2015. (V. 27.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet), illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: InfoTv.) rendelkezéseinek figyelembe vételével az alábbiak szerint határozza meg.

I. A Levéltár nyitva tartása

1. A Levéltár minden kedden és csütörtökön (kivéve, ha ezekre a napokra állami vagy egyházi ünnep esik) 10-14 óra között áll a kutatók rendelkezésére. A kutatás tervezett időpontját célszerű előzetesen telefonon egyeztetni. Az intézmény egyéb időszaki zárva tartást is elrendelhet.

2. A levéltár általános nyitva tartási rendjéről és annak változásairól kutatóit a levéltár honlapján és telefonon  is tájékoztatja.

3. A kutatóterem nyitva tartása idején a levéltár gondoskodik a kutatóterem állandó felügyeletéről, a levéltári anyag sérülésmentes és biztonságos körülmények közötti kutathatóságáról, valamint a kutatók levéltári anyaggal való ellátásáról és megfelelő szakmai tájékoztatásáról.

II. A levéltári anyag használatára vonatkozó általános rendelkezések

1. Időbeli korlátozás nélkül kutatható a levéltári anyagnak az a része, amelynek kutatására korlátozás nem áll fenn, vagy amelyet korábban már nyilvánosságra hoztak, illetőleg amelynek tartalmát az Infotv. szerint bárki megismerheti.

2. A jelen szabályzat, valamint a vonatkozó törvények és rendeletek betartásával a Levéltár őrizetében lévő iratanyagban térítésmentesen kutathat minden 18. életévét betöltött magyar és külföldi állampolgárságú természetes személy.

3. A kutatáshoz a kutatónak előzetesen Kutatási / Látogatási kérdőívet kell kitöltenie, amely a kutató személyes adatain kívül tartalmazza a kutatás célját és rendszerességét, a kutatni kívánt téma megjelölését, továbbá lehetőséget biztosít a kutatói észrevételek rögzítésére. Ez egyúttal a kutatáshoz való hozzájárulást ill. engedélyezést is jelenti.

III. Kutatási korlátozások

1. A kutatás naptári évét megelőző 15 éven belül keletkezett, illetve annál régebben keletkezett, de tárgya vagy egyéb szempont miatt korlátozás alatt álló levéltári anyag kutatását a fenntartó által felhatalmazott személy: az intézményvezető engedélyezheti. 

2. A Levéltárban ajándékként vagy letétként elhelyezett iratok kutathatóságát az ajándékozó, illetőleg a letétbe adó meghatározott időtartamra korlátozhatja. A kutatásra, reprodukálásra vonatkozó feltételeket a letéti szerződés tartalmazza [lásd: Rendelet 15. § (3)].


IV. A kutathatóság rendje és a kutatószolgálat munkatársai

1. A Levéltár az őrizetében lévő levéltári anyagról és annak kutatási rendjéről honlapján keresztül tájékoztatja kutatóit.

2. A kutatóterem általános felügyelete és működtetése a Gyűjtemény vezetőjének és a kutatótermi felügyelőnek a feladata.


V. A kutatóterem használata

1. A kutató köteles megismerni és betartani a jelen szabályzat rendelkezéseit, a kutatótermi felügyelő pedig jogosult és köteles a levéltári anyag használatára vonatkozó előírások betartását folyamatosan ellenőrizni.

2. A levéltári anyag használata kutató részére csak a kutatószobában engedélyezhető. A jelen szabályzatban meghatározott rendelkezéseket a kutató köteles betartani és a számára kutatásra kiadott levéltári anyag rendjét és fizikai állapotát megőrizni. A levéltári iratokon bármiféle jel, jelzés vagy javítás alkalmazása, az iratok rendjének megbontása, az iratokon történő jegyzetelés tilos. Amennyiben a kutató a kutatóterem rendjét bármi módon megzavarja vagy a kutatott iratanyag állapotát veszélyezteti, és e tevékenységét a kutatótermi felügyelő felszólítására sem függeszti fel, a kutatóterem felügyelője az iratanyagot visszaveheti és értesíti a Gyűjtemény vezetőjét, aki a kutató kutatási engedélyét is visszavonhatja.

3. A kutatói engedély felfüggesztésével jár, ha a kutató a levéltárból levéltári anyagot tulajdonít el, a levéltári anyagot szándékosan vagy gondatlanságból megrongálja, a számára kiadott levéltári anyag rendjét önkényesen megváltoztatja és a rend helyreállítására ismételt figyelmeztetés ellenére sem hajlandó.

4. A kutatóterembe a kutató csak íróeszközt, saját jegyzeteit, írólapokat, hordozható számítógépet és digitális fényképezőgépet vihet be, egyéb csomagjainak biztonságos őrzéséről a Levéltár gondoskodik.

5. A kutatóterembe ételt, italt bevinni, valamint dohányozni, mobiltelefont használni vagy a többi kutatót bármi módon zavarni tilos.

6. A Levéltár fenntartja magának a kutatói engedély részleges vagy teljes felfüggesztésének jogát a kutatószolgálati személyzettel szembeni nem megfelelő (goromba, agresszív, sértő) magatartás tanúsítása, illetve bármilyen más, a személyzet és a többi kutató nyugalmát és a rendes munkavégzéshez való jogát megzavaró körülmény tartós fennállása (pl. nem tiszta ruházat, a közösségi helyeken elvárható testi higiénia hiánya, hangos beszéd, tiltott eszközök használata) esetén.


VI. A levéltári anyag másolása

1. A kutatásra kiadott levéltári anyagról az unitárius egyház tagjai és a felsőoktatási hallgatók ingyenesen, más személyek pedig saját költségükre másolatot készíttethetnek.

2. A Levéltár megtagadhatja a másolat elkészítését, ha a reprodukciós eljárás vagy annak gyakorisága a levéltári anyag fizikai állapotát károsítja, épségben történő fennmaradását veszélyezteti.

3. Hagyományos fénymásolat készíthető arról az iratról, amelynél állományvédelmi aggályok nem merülnek fel. Nem fénymásolható: kötet, fűzött irat, pergamen alapú irat, pecséttel ellátott irat, A/3 méretnél nagyobb irat, térkép, tervrajz. Ezekről csak digitális felvétel készíthető.

Digitális felvétel/ek készítéséről a kutató köteles listát írni, melyet a kutatás befejezésekor a leveltárosnak átad.

4. A másolás költségeit önköltségszámítás alapján az intézményvezető állapítja meg.

5. A másolat(ok) átvétele minden esetben a másolati díj kiegyenlítése után történik.

6. A kutató a kutatóteremben csak hagyományos vagy digitális fényképezőgépet használhat. Felvétel az összes kiadott levéltári anyagról készíthető. A felvételek elkészítéséhez nem szabad állványt, külön megvilágítást és egyéb különleges fotótechnikai eszközt vagy módszert alkalmazni. Speciális tudományos kutatás esetén a kutató írásbeli kérésére a levéltár vezetője engedélyezheti egyéb eszközök (videokamera, filmfelvevő, lapszkenner stb.) használatát.


Záró rendelkezések

A jelen szabályzatban nem, vagy nem teljes körűen szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény, valamint a jelen szabályzat bevezetésében felsorolt jogszabályok vonatkozó rendelkezései szerint kell eljárni.

Jelen szabályzat 2015. január 1-jén lép hatályba.

 

                                                                                              Kászoni József

                                                                                              püspöki helynök