Radecius   (Radeczki)    Bálint   / 1550.k. - 1632. augusztus 18. /

 

Az unitárius egyház hatodik püspöke 1550 körül született Dan­czigban. Atyja Máté, anyja neve ismeretlen. A lukoviczeai iskola igaz­gatójaként pártfogása alá vette a Básta üldözése elol Lengyelor­szágba menekült Göcs Pál igazgatót. Mikor Bocskai István fejedelem Bástától visszafoglalta Erdélyt és az unitáriusokat visszahelyezte jogaikba, a hazatéro Göcs Pál jóltevojét, Radecius Bálintot ajánlotta a szász nemzetiséguek papjául és iskolaigazgatójuknak.

Radecius magas, vörösarcú, kemyénytekintetu, testes, méltóságos járású jó társalgó ember volt, akit a fejedelem is kedvelt " édes latinságáért:"

Radeciust 1605-ben meghívták kolozsvári másodpapnak.  Ez év vé­gétol az iskolának is igazgatója volt.

1616-ban püspöknek választották. Nem tudott magyarul, ezért az ecclézsiákat nem látogatta.

Ismert egy  "énekes könyvecské”-je 1620-ból, a német nyelven irt könyv az unitárius hitelvek szerint átdolgozott énekeket tartalmazott. A könyv nyomtatója Makai Nyiro János kolozsvári nyomdász volt,

Latin nyelven írta meg 1621-ben "A házassági szerzodés”-rol cimu munkáját és ugyanebben az évben - latin nyelves "Kornis Judit felett” elhangzott temetési beszédét.

1626-ban jelent meg „Az egyház tudományos rendszere" címu munkája, melyet bovitve, Álmás Gergely Mihály adott ki 1694-ben. E munkát Gálfi Lorinc fordította magyar nyelvre 1919-ben.

Halála után hat évvel jelent meg  1638,  a "Szabály a vasárnapi étkezésrol" címet viselo munka, amelynek egyik része az üdvözülés kérdésérol szolt. Ezekkel együtt jelent meg „Reggeli és estvéli kö­nyörgések” cimu latin nyelvu imádságos könyve.

Kéziratban maradt az a felelete, amelyet azok ellen irt, akik az unitárizmust török vallásnak mondták.

1632, augusztus 18-án halálozott el.

 

 

Fölhasznált irodalom:

Szabó Károly: "Régi magyar könyvtár.''1879.

Jakab Elek: "Kolozsvár története. "1888.

Jakab Elek: "Magyar lengyel unitárius érintkezések. .. "Századok,1892.

Szinnyei József: "Magyar írók élete és munkái," 1890-1914.

Gál Kelemen: A kolozsvári unitárius kollégium története,''1935.

Zoványi Jeno: "Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon.” 1977.